Algemene Voorwaarden Online winkel

Artikel 1 Definities

1.1 Verkoper: ReyLo, handelsnaam van Reynaert Lode, entiteit natuurlijk persoon geregistreerd bij de KBO onder nummer 0842.326.323, met maatschappelijke zetel gevestigd in 8000 Brugge, Rozendal 40.

1.2 Koper: Een klant die een bestelling plaatst op de Website.

1.3 Consument: Een klant en natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

1.4 Website/Webwinkel: www.reylo.be

1.5 Producten: De Producten die wij te koop aanbieden via onze Webwinkel.

1.6 Aankoop: Elke Aankoop van Producten via de Webwinkel.

1.7 Levering: Het ogenblik dat de goederen worden overhandigd aan de Koper en waarbij de Koper aftekent voor ontvangst.

1.8 Zichtbaar gebrek: Een gebrek in een verkochte zaak dat zichtbaar is voor de Koper op het ogenblik van de levering.

1.9 Verborgen gebrek: Een gebrek in een verkochte zaak die al bestond voordat de zaak verkocht is maar die voor de Koper niet zichtbaar is op het moment van de levering.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de Verkoper en de Koper vanaf de plaatsing van een bestelling door de Koper in de Webwinkel van de Verkoper via de Website www.reylo.be. Door plaatsing van een bestelling bevestigt de Koper uitdrukkelijk dat hij onderhavige Algemene Voorwaarden heeft gelezen, goedgekeurd en aanvaard. Iedere afwijking zal schriftelijk bevestigd worden. Ingeval van dergelijke afwijking zullen deze Algemene Voorwaarden minstens hun aanvullende werking behouden voor alle aspecten die niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn geregeld.

2.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden periodiek te wijzigen indien nodig en raadt de Koper bijgevolg aan om op regelmatige basis deze voorwaarden op de Website na te gaan op eventuele wijzigingen. Uiteraard zal een eventuele wijziging geen invloed hebben op het product dat door u werd aangekocht.

Artikel 3 Aanbod

3.1. De Producten zoals aangeboden in de Webwinkel zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. De Verkoper is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.2. Indien de Verkoper via de Webwinkel een model, monster of voorbeeld toont, geschiedt dit slechts bij wijze van illustratie. Hoewel de Verkoper haar uiterste best doet om de Producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, kunnen deze mogelijks afwijken van het model, monster of voorbeeld.

3.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op de Website te verbeteren in geval van een materiële fout.

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1. De prijs vermeld op de Website bij de eindafrekening is bepaald en betaalbaar in euro (EUR) en is inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2. De betaling van Producten gebeurt online op het ogenblik van de Aankoop. De Koper dient de betaling uit te voeren via de mogelijkheden aangeboden tijdens het online bestellingsproces. De verzending door de Verkoper zal pas geschieden nadat de Verkoper de volledige betaling heeft ontvangen.

4.3. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van online betalingsmiddelen, tenzij in het geval van een opzettelijke fout of bedrog vanwege de Verkoper.

Artikel 5 Aankoop

5.1. De Aankoop van Producten via de Webwinkel is bindend voor de Koper. De Koper is verantwoordelijk voor de juistheid van een geplaatste bestelling. Bestellingen binden ons slechts na de schriftelijke orderbevestiging (per post of per e-mail) uitgaande van een bij ons vertegenwoordigingsbevoegd orgaan.

5.2. Indien de orderbevestiging afwijkt van uw bestelling is deze orderbevestiging bindend voor de Koper, tenzij de Koper binnen 8 dagen na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk (per post of per e-mail) verklaart dat hij hier niet mee akkoord is.

5.3. In geval van een eenzijdige annulering van een Aankoop door de Koper, hebben wij recht op een schadevergoeding, die forfaitair begroot wordt op 30% van de overeengekomen Aankoopprijs (incl. belastingen, taksen en kosten), onverminderd ons recht om een vergoeding van onze reële en bewezen schade te vorderen. Indien de Koper nalaat deze schadevergoeding te betalen, zal er een forfaitaire interestvoet van 10% van toepassing zijn, te rekenen vanaf de datum van aanmaning tot de dag van algehele betaling van deze schadevergoeding. Deze vergoeding is niet van toepassing in het geval voorzien in art.6.2.

5.4. Bent u een Consument, dan beschikt u over een recht op schadevergoeding bij eenzijdige annulering van een Aankoop door ons. Die vergoeding wordt forfaitair begroot op 5% van de overeengekomen Aankoopprijs (incl. belastingen, taksen en kosten), onverminderd uw recht om een vergoeding van uw reële en bewezen schade te vorderen.

5.5 Bent u een Koper doch geen Consument, dan kan u eveneens aanspraak maken op een recht op schadevergoeding bij eenzijdige annulering van een Aankoop door ons. Deze vergoeding wordt forfaitair begroot op 2% van de overeengekomen Aankoopprijs (incl. belastingen, taksen en kosten).

Artikel 6 Herroepingsrecht voor de Consument

6.1. De Consument heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen na effectieve levering van de Producten zonder opgave van redenen de Aankoop kosteloos te herroepen.

6.2. Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, moet de Consument de Verkoper via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De herroepingsinstructies en het modelformulier voor de herroeping zijn beschikbaar via volgende link (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf). Dit modelformulier is voorzien in bijlage 2 van het Wetboek Economisch recht.

6.3. Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, moet de Consument de mededeling betreffende de uitvoering van het herroepingsrecht (door middel van het modelformulier) verzenden voordat de herroepingstermijn van veertien (14) dagen verstreken is.

6.4. De Verkoper zal de teruggezonden Producten terugbetalen nadat de Producten zijn ontvangen en gecontroleerd op de terreinen van de Verkoper. De kosten voor eventuele terugzending met de post of koerier zijn ten laste van de Consument.

6.5. Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij de het bedrag van de betaling die hij heeft verricht terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat de Verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen. De Verkoper betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

6.6. De Consument kan in een aantal uitzonderlijke gevallen zijn herroepingsrecht niet uitoefenen. Deze gevallen worden opgesomd in artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht.

6.7. De Consument kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (artikel VI.53, 5° WER). De verkoop en levering van mondmaskers valt binnen het toepassingsgebied van deze bepaling. Bij het openen van de verpakking van de mondmaskers verliest de Consument bijgevolg definitief zijn herroepingsrecht. De Consument kan in dat geval geen aanspraak maken op een terugbetaling van de geleverde goederen of een ander aan het herroepingsrecht verbonden recht.

6.8. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking retourneren. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door de Consument is de Consument aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van het product. Wij maken er u dus attent op dat u best alle voorzorgsmaatregelen neemt bij het openen en uitpakken om uw verplichting uit dit artikel te kunnen nakomen. Voor de Producten waarnaar verwezen in 6.7. (en artikel VI.53, 5° WER) is het huidige lid slechts van toepassing in de mate dat de inhoud verenigbaar is met de inhoud van 6.7.

Artikel 7 Levering

7.1. Leveringstermijnen maken geen essentiële voorwaarde uit van onze overeenkomst en worden slechts verstrekt bij wijze van inlichting. Vertragingen ten opzichte van opgegeven levertermijnen kunnen dan ook geen aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van de Aankoop.

7.2. Bent u evenwel Consument, dan heeft u recht op een levering niet later dan dertig (30) dagen na de sluiting van de Aankoop, of bij gebreke daarvan, minstens binnen een door u schriftelijk aangegeven aanvullende termijn die redelijk is gelet op de concrete omstandigheden. Indien wij ook niet binnen deze aanvullende termijn kunnen leveren, dan mag u de Aankoop annuleren, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

7.3. Indien het niet mogelijk is voor de Verkoper om de producten in de aangegeven periode of hoeveelheden te leveren, dient de Verkoper de Koper hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Bij gebreke hiervan kan de Koper de overeenkomst beëindigen.

7.4. De levering van de Producten vindt plaats via een transport van de Producten die geregeld wordt door de Verkoper voor rekening van en op risico van de Koper.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1. De Koper ontvangt het eigendomsrecht van de Producten slechts nadat de Verkoper de integrale betaling van de Aankoopprijs ontvangen heeft.

Artikel 9 Klachten

9.1. De Koper dient zijn klachten betreffende zichtbare gebreken in de Producten op straffe van verval, en alleszins voorafgaand aan enige ingebruikname, bewerking of verwerking, per aangetekend schrijven te melden aan de Verkoper binnen een termijn van veertien (14) werkdagen volgende op de levering.

9.2. De Koper dient zijn klachten betreffende verborgen gebreken in de Producten, op straffe van verval, per aangetekend schrijven te melden binnen veertien (14) werkdagen volgend op de dag waarop hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze had moeten ontdekken.

9.3. De klacht bedoeld in 8.1 en 8.2 zal slechts ontvankelijk zijn indien de Koper per aangetekend schrijven een gedetailleerde beschrijving van het gebrek geeft alsook de wens tot terugbetaling dan wel omruiling vermeldt.

9.4. De Consument heeft eveneens het recht een klacht in te dienen via het Europees platform voor online geschillenbeslechting (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL).

Artikel 10 Garantie

10.1. De Consument heeft recht op een garantie voor verborgen gebreken in de Producten die reeds bestaan bij de levering van de Producten en zich manifesteren binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de datum van levering. De Koper die geen Consument is, heeft recht op een garantietermijn van zes (6) maanden. Na het verstrijken van deze termijnen is de Verkoper geen vrijwaring voor verborgen gebreken in de Producten meer verschuldigd. Werkuren en verplaatsingskosten zijn steeds ten laste van de Consument.

10.2. Om zich op de garantie voor verborgen gebreken te kunnen beroepen, dient de Consument de gebreken per aangetekend schrijven te melden aan de Verkoper binnen een termijn van zestig (60) dagen nadat ze door de Consument zijn ontdekt of hadden moeten ontdekt worden en dient de Consument het defecte product binnen die periode terug te zenden naar de Verkoper.

10.3. De garantie bedoeld in artikel 9.1 en 9.2 is niet van toepassing in geval van oneigenlijke installatie, oneigenlijk gebruik en/of gebrekkig onderhoud van de Producten, in geval van aanpassing of herstel van de Producten door de Koper en/of derden, dan wel voor schade met een andere oorzaak dan een gebrek in de Producten. Onder oneigenlijke installatie of gebruik worden onder andere begrepen, installatie of gebruik in strijd met de relevante en toepasselijke installatie –en/of gebruiksvoorwaarden.

10.4 Het verborgen gebrek zal geacht worden niet te bestaan als, op het tijdstip van het sluiten van den overeenkomst, de Consument het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade die veroorzaakt werd door de Koper of door derden of als gevolg van de omstandigheden bedoeld in artikel 9.3.

11.2. De Verkoper is niet aansprakelijk voor technische problemen die een impact hebben op de communicatie van informatie via haar Website. De Verkoper is niet aansprakelijk ten aanzien van de Koper voor enige wijziging, onderbreking, defect of beëindiging van haar Website, noch is de Verkoper aansprakelijk voor websites waarnaar op haar Website verwezen wordt.

Artikel 12 Overmacht

12.1. Indien een overmacht situatie de uitvoering van de Aankoop voor de Verkoper onmogelijk maakt, dan wel moeilijker, kostelijker en/of tijdrovender dan voorzien op het ogenblik van de Aankoop, is de Verkoper gerechtigd om de uitvoering van deze Aankoop op te schorten tijdens de duur van de overmacht situatie. Indien deze overmacht situatie langer dan 30 dagen duurt, hebben zowel de Verkoper als de Koper het recht om de Aankoop rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige schadevergoeding. De Aankoopprijs zal desgevallend integraal worden terugbetaald aan de Koper.

12.2. Onder het begrip 'overmacht' wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van de onderneming zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, onvoorziene tekortkomingen, brand, stakingen en uitsluitingen, zowel bij de onderneming als bij toeleveringsbedrijven, pandemie, epidemie, overheidsingrijpen, overheidsbevel of overheidsmaatregel, reisverbod, oorlog, vijandelijkheden, terroristische aanslagen of dreiging daartoe, staat van beleg, mobilisatie, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst ernstig bemoeilijken, hetzij in België hetzij in enig ander land waar eventuele leveranciers zijn gevestigd.

Artikel 13 Schorsing en Beëindiging

13.1. De Verkoper behoudt zich het recht voor om ten alle tijden en zonder voorafgaande ingebrekestelling de verbintenissen ten aanzien van de Koper op te schorten wanneer de Koper zijn verbintenissen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig naleeft. De Verkoper kan er desgevallend ook voor kiezen om de Aankoop van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijk ingang te ontbinden, onverminderd het recht van de Verkoper op een volledige vergoeding van de geleden schade.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

14.1. De Verkoper is exclusieve eigenaar en/of rechtmatig licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de (inhoud van de) Website, met uitzondering van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. De Koper vrijwaart de Verkoper voor alle schade die het gevolg zou zijn van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van laatstvernoemde.

14.2. De Verkoper is niet aansprakelijk indien de Producten een inbreuk zouden vormen op de intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten van derden.

Artikel 15 Privacy

15.1. De privacy- en cookieverklaring van de Verkoper is beschikbaar op de Website. De Koper erkent kennis genomen te hebben van deze verklaringen en deze ook aanvaard te hebben.

15.2. De Verkoper leeft op nauwgezette wijze de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens ("GDPR" of "AVG") na. De Koper stemt ermee in dat de Verkoper zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt voor commerciële doeleinden, meer bepaald in het kader van het beheer, de financiering en de invordering van schuldvorderingen, alsook marketing en promotie. Deze gegevens kunnen zowel worden gebruikt door de Verkoper, als door de andere verbonden vennootschappen of onderaannemers, die te allen tijde gepaste waarborgen zullen bieden op het vlak van persoonsgegevensbescherming, met het oog op commerciële prospectie, analyse en onderzoek, waarborgregelingen van Producten, alsook voor het onderhoud en beheer van de website. De gegevens worden bewaard tijdens de gehele levensduur van de commerciële relatie en, in voorkomend geval, eveneens daarna, om de Verkoper toe te laten te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen. De Koper beschikt over een recht van toegang, van rechtzetting en van verwijdering van zijn gegevens, alsook over een recht van bezwaar tegen de verwerking van zijn gegevens op grond van een legitiem belang. De Koper heeft verder het recht om zich kosteloos en zonder motivering te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor redenen van direct marketing. Om deze rechten uit te oefenen, moet de Koper een getekend en gedateerd verzoek, vergezeld van een recto/verso kopie van de identiteitskaart of van een wettelijke vertegenwoordiger, opsturen naar de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

Artikel 16 Restbepalingen

16.1. Behoudens in zoverre en in de mate strijdig met dwingend recht, gelden in het geval van een betwisting de gegevens die automatisch worden geregistreerd door de soft –en hardware systemen van de Verkoper, evenals de papieren uitprint van die gegevens, tot bewijs van het tegendeel.

16.2. Wanneer een van de Algemene voorwaarden nietig dan wel deels onuitvoerbaar zouden blijken, zullen de resterende Algemene voorwaarden hier niet worden door aangetast en behouden zij hun volledige uitwerking minus de betwiste clausules in zoverre dit mogelijk is. Verkoper en Koper verbinden er zich toe om te goeder trouw een nieuwe clausule te onderhandelen die de bedoeling van de eventuele nietige clausule zal weerspiegelen.

Artikel 17 Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank

17.1. In het geval van een betwisting zijn enkel en exclusief de Rechtbanken van Brugge bevoegd, met een procedure in de Nederlandse taal en is enkel het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.